Program

Program szkolenia jest szczegółowo ustalony w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 poz.104) w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIE DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Lp.

Zagadnienie

Forma pracy

Liczba godzin

1

Podstawy prawne:

Wykład

2 godziny

 

a) dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,

 

 

 

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

 

 

 

c) przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,

 

 

 

d) przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,

 

 

 

e) przepisy dotyczące audytu energetycznego,

 

 

 

f) przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

 

2

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku:

Wykład

4 godziny

 

a) określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,

 

 

 

b) określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,

 

 

 

c) obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,

 

 

 

d) ocena szczelności przegród,

 

 

 

e) określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,

 

 

 

f) interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności

 

 

3

Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę:

Wykład

4 godziny

 

a) ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),

 

 

 

b) ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,

 

 

 

c) ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła

 

 

4

Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej:

Wykład

10 godzin

 

a) wentylacja grawitacyjna,

 

 

 

b) wentylacja hybrydowa,

 

 

 

c) aeracja,

 

 

 

d) wentylacja mechaniczna,

 

 

 

e) klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym,

 

 

 

f) przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),

 

 

 

g) dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja

 

 

5

Ocena instalacji oświetleniowej w budynku:

Wykład

4 godziny

 

a) systemy oświetlenia dziennego,

 

 

 

b) możliwości sterowania systemem oświetleniowym,

 

 

 

c) przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie

 

 

6

Metodyka obliczeń:

Wykład  i ćwiczenia

6 godzin

 

a) obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,

 

 

 

b) obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 

 

 

c) obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,

 

 

 

d) obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,

 

 

 

e) programy komputerowe do sporządzania obliczeń

 

 

7

Metodyka opracowania świadectw:

Wykład  i ćwiczenia

8 godzin

 

a) świadectwo dla budynków mieszkalnych,

 

 

 

b) świadectwo dla lokali mieszkalnych,

 

 

 

c) świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,

 

 

 

d) programy komputerowe do sporządzania świadectw

 

 

8

Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego

Ćwiczenia

8 godzin

9

Sprawdzian umiejętności:

Wewnętrzna Komisja Egzaminacyjna

4 godziny

 

a) część testowa,

 

 

 

b) część praktyczna

 

 

RAZEM

50