Organizatorzy

Informacja o realizatorze projektu : Głównym Instytucie Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa jest Jednostką Notyfikowaną nr 1453 Unii Europejskiej. Jako instytut badawczy podporządkowany Ministrowi Gospodarki, pracuje nie tylko na rzecz górnictwa, ale niemal wszystkich branż przemysłu i sektorów gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.

Działalność Instytutu dotyczy najbardziej istotnych problemów bezpieczeństwa pracy, rozwoju nowoczesnych technologii górniczych, ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej i zagadnień związanych z jakością. Wyniki prac naukowo-badawczych i badawczo-usługowych rozpowszechniane są między innymi poprzez intensywnie prowadzoną działalność wydawniczą, edukacyjną, a także organizację krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji i sympozjów.

Jednostką organizacyjną odpowiadającą za organizację realizowanego w GIG procesu kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych jest Centrum Szkoleniowo-Informacyjne. Zakres obowiązków pracowników Centrum Szkoleniowo–Informacyjnego określono w kartach stanowiska pracy, a zasady postępowania przy realizacji działań edukacyjnych zawarte są w procedurach i instrukcjach systemowych wdrożonego w GIG Zintegrowanego Systemu Zarządzania: jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko.

Realizowane w Centrum Szkoleniowo-Informacyjnym GIG działania edukacyjne obejmują różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zróżnicowane tak co do czasu trwania jak i tematyki oraz zakresu merytorycznego. Mają  one na celu rozwój wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych i stanowią odpowiedź na rosnącą w ostatnich latach potrzebę podwyższania kwalifikacji. Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG jest wpisane do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice ewidencji placówek kształcenia ustawicznego, posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, akredytację Krajowego Systemu Usług w zakresie usług szkoleniowych, jest również wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Ponadto Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG uzyskało Decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, stwierdzającą spełnienie warunków do prowadzenia branżowych szkoleń górniczych.

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne oferuje i realizuje takie formy kształcenia ustawicznego jak: studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy i seminaria, a także w zależności od przyjętej formuły i oczekiwanych rezultatów, w formie warsztatów szkoleniowych, sympozjów i konferencji. Są to zarówno projekty o charakterze szkoleń otwartych jak i szkoleń zamkniętych – realizowanych na zamówienia firm, a także projekty edukacyjne finansowane lub dofinansowane ze środków unijnych.

Centrum Szkoleniowo–Informacyjne GIG stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne w postaci własnych programów szkoleniowych, nowych i okresowo modernizowanych - w zależności od rozwoju techniki, technologii i potrzeb rynkowych jak również programów opracowywanych na zamówienie. Tematyka planowanych do realizacji szkoleń jest cyklicznie opiniowana przez Radę Programową ds. Szkoleń, a następnie zatwierdzana przez Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa.

Informacja o bazie  dydaktycznej:

Siedziba Głównego Instytutu Górnictwa zlokalizowana jest w centrum Katowic. Lokalizacja GIG cechuje się dogodnym dojazdem ze wszystkich kierunków i punktów komunikacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie instytutu znajdują się miejsca parkingowe oraz przystanki środków komunikacji miejskiej. Zmodernizowany w ostatnich latach ośrodek szkoleniowy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówka dysponuje: pięcioma salami wykładowymi (dla grup słuchaczy 15 do 45 osób), dwoma salkami komputerowymi (po 10 stanowisk każda), trzema salami konferencyjnymi (od 30 do 150 osób). Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne posiadają klimatyzację, dostęp do sieci INTERNET i wyposażone są w niezbędne środki dydaktyczne.

W ramach organizowanych przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne pozaszkolnych formach kształcenia, w zależności od tematyki szkoleń, oprócz wykładów teoretycznych odbywają się również zajęcia praktyczne w laboratoriach GIG oraz na poligonie doświadczalnym Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie.

Placówka dysponuje wszelkimi urządzeniami audiowizualnymi oraz wyposażeniem technicznym a pracownicy Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego niezbędnym doświadczeniem zawodowym dla realizacji zajęć dydaktycznych, konferencji, seminariów i sympozjów, również poza siedzibą Głównego Instytutu Górnictwa.