Forma zaliczenia

Szkolenie kończy się:

  • samodzielnym sporządzeniem (w ramach odbytych zajęć warsztatowych) świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania,
  • obligatoryjnym testowym egzaminem wewnętrznym mającym na celu sprawdzenie przygotowania do egzaminu państwowego.

Po pomyślnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r.).

Każdy uczestnik, po ukończeniu szkolenia jest zobowiązany do jednokrotnego przystąpienia do egzaminu państwowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w Warszawie (dojazd do Warszawy nie jest refundowany w ramach projektu). Zasady organizacji egzaminu państwowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. - Dziennik Ustaw Nr 17 poz.104.  Za każdego uczestnika, w ramach projektu, przelana zostanie na konto Ministerstwa  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   kwota 800 zł – tytułem uczestnictwa w egzaminie państwowym.

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   o terminach i miejscu przeprowadzenia egzaminów