O projekcie

Projekt „ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ -  AUDYTORA ENERGETYCZNEGO”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do pracujących  i/lub zamieszkałych na Śląsku osób, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie. Celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych budynków oraz przygotowanie 160 osób do egzaminu państwowego. W ramach projektu finansowane jest jednokrotne podejście do egzaminu państwowego.

Cele, działania i rezultaty projektu zostały zaplanowane zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn.

Nowelizacja Prawa Budowlanego spowodowała, że od 1.01.2009 każda nieruchomość będąca
przedmiotem transakcji lub oddawana do użytku musi posiadać certyfikat energetyczny. Certyfikację może przeprowadzać jedynie uprawniony do tego audytor energetyczny.  Formalnie w prawie polskim zawód certyfikatora (audytora) energetycznego został wprowadzony dopiero w 2009 jako efekt wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16.12.02. Jednak obowiązek uzyskiwania certyfikatów energetycznych oraz rosnąca świadomość społeczna dotycząca efektywności energetycznej sprawia, że rośnie gwałtownie popyt na specjalistów w tej dziedzinie.